มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนจากทั่วโลก รวมตัวครั้งใหญ่
จัดงาน “มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 3 Thailand Friendly Design Expo 2018”
เพื่อจัดแสดงสินค้า เทคโนโลยี นวัตกรรม การออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล (Friendly Design) เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกเพศ ทุกวัย
ทุกสภาพร่างกาย ตามแนวคิด “Smart Living for All : คุณภาพชีวิตที่นำสมัยเพื่อคนทั้งมวล”
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม ณ ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี หวังยกระดับความพร้อมด้านการลงทุนอารยสถาปัตย์ไทย
เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ในอีก 3 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2564) ด้วยจำนวนผู้สูงวัยมากกว่า 13 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 20
หรือประมาณ 1 ใน 5 ของประชากรทั้งประเทศ คาดงานนี้มีเงินสะพัดกว่า 500 ล้านบาท

Thailand Friendly Design Expo 2018