Top coat สีสัญลักษณ์จราจร ทางม้าลาย บริเวณถนนภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นการสร้างค่านิยมเรื่องความปลอดภัย

ทำพื้นทางมาลาย ม.รังสิต