ความอนุเคราะห์จากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 บริษัท เอ ที เทคโนโลยี คอนซัลแท็นต์ จำกัด

ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้ให้ทางบริษัทฯ ได้นำเสนอการนำผลิตภัณฑ์ ยางพารา เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้ประโยชน์
กับชุมชน โดยทางบริษัทฯ ได้นำเสนอ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ประภัสสร์ มาลากาญจน์ ท่านรองผู้ราชการจังหวัด เทพประสิทธิ์ วงศ์ท่าเรือ
และท่านผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นำเสนอเนื้อหาเพื่อสนอง ตามที่รัฐบาลมีนโยบาย
นำยางพารามาใช้ทำวัสดุต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำเพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาล

บริษัท เอที เทคโนโลยี คอนซัลแท็นท์ จำกัด ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ และ ทำการวิจัยพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์
จากยางพารา เป็นเม็ดยางผลิตภัณฑ์ Flexsaw และ Flexsand โดยได้การรับรองมาตรฐานจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ทางบริษัทฯ มีประสงค์เพื่อเข้าอนุญาต
นำเสนอแผ่นพื้นเม็ดยางกันลื่น Flexsaw และ เม็ดยาง Flexsand เพื่อใช้ประโขนย์ในการปูพื้นทางเดินห้องน้ำ บริเวณที่สุ่มเสี่ยงลื่นเปียก ระเบียงบ้าน
สนามเด็กเล่น สนามฟุตซอล ลู่วิ่ง ลานกีฬา ลานออกกำลังเอนกประสงค์ ลานทางเดินส่วนหย่อมสวนสาธารณะ และอื่นๆ

โดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาชาวสวนยางตามนโยบายรัฐบาล และประโยชน์อื่นๆ ดังนี้
๑. ความปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ และ บุคคลทั่วไป
๒. สร้างชุมชนที่มีการออกกำลังกาย ทำให้สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย ไข้เจ็บ
๓. ปรับภูมิทัศน์ ชุมชน น่าอยู่ห่างไกลยาเสพติด
๔. ทำให้คุณภาพชีวิตดีชึ้น

Scroll to top